Wszystkie Wszystkie Przegląd

Ograniczenia dotyczące stosowania produktów zawierających diizocyjaniany

Zgodnie z pozycją 74 załącznika XVII do rozporządzenia Reach, wprowadzanie do obrotu i stosowanie produktów zawierających diizocyjanian jest ograniczone. Wynika to ze szkodliwego wpływu tego materiału na zdrowie. Dotyczy to wszystkich substancji, składników substancji i mieszanin o stężeniu diizocyjanianu większym lub równym 0,1% wagowo.

Czym są diizocyjaniany?

Diizocyjaniany to substancje, które działają drażniąco na drogi oddechowe i skórę w przypadku kontaktu. Są one wykorzystywane w wielu branżach i zastosowaniach, głównie do produkcji materiałów poliuretanowych, takich jak pianki, uszczelniacze lub kleje. Najczęstszą formą narażenia jest wdychanie oparów i bezpośredni kontakt  z niezabezpieczoną substancją. Podczas pracy z mieszaninami poliuretanowymi można spodziewać się wysokich stężeń w powietrzu, zwłaszcza w połączeniu z niezbyt skuteczną wentylacją. Od 2020 r. diizocyjaniany są wymienione jako substancja objęta ograniczeniami. Rozporządzenie UE 2020/1149 ma na celu ochronę zdrowia i zmniejszenie ryzyka dla zdrowia w zastosowaniach przez pracowników zawodowych i przemysłowych, którzy używają produktów zawierających diizocyjaniany w mieszaninach w stężeniach wyższych niż 0,1%.  Od 24 sierpnia 2023 r. wszyscy pracownicy zakładów, w których istnieje ryzyko narażenia na tę substancję, muszą przejść szkolenie w zakresie bezpiecznego stosowania diizocyjanianów. Szkolenie ma ogólne zastosowanie do produktów zawierających diizocyjaniany, nie dotyczy konkretnego producenta lub produktu. Szkolenie to należy ukończyć co najmniej raz na 5 lat. 

Stosowanie lub wprowadzanie do obrotu jest zabronione z wyjątkiem:

  • Jeżeli na opakowaniu znajduje sie nastepujący zapis: "od 24 sierpnia 2023 r. przed zastosowaniem przemysłowym lub zawodowym wymagane jest odpowiednie szkolenie".
  • Z powyższego wynika, że pracodawcy lub osoby prowadzące działalność na własny rachunek muszą zapewnić, aby ich pracownicy, którzy mają do czynienia z tymi produktami, zostali przeszkoleni przed ich użyciem w celach komercyjnych lub przemysłowych. Przeszkolony personel może używać produktów w stężeniach wyższych niż określony limit. Nie ma ograniczeń ani wymogu szkolenia dla stężeń poniżej 0,1%.

Schachermayer jako hurtownik jest dystrybutorem i dostawcą, a nie producentem. W związku z tym nie ma obowiązku przeprowadzania takich szkoleń. Szkolenie można odbyć na przykład za pośrednictwem osoby wykwalifikowanej w zakresie zapobiegania zagrożeniom (specjalisty ds. BHP) lub online, na przykład na stronie https://safeusediisocyanates.eu/pl

 

 

( )