Ochrona danych

ochrona danych

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych przez spółkę Schachermayer Polska Sp. z o.o. jest:

Schachermayer GmbH
FN 78652s, Sąd Krajowy w Linzu
Schachermayerstraße 2, 4020 Linz

Administratorem w momencie zbierania danych jest:

Członek Zarządu mgr Gerd Schachermayer

Podmiot odpowiedzialny
W razie pytań dotyczących ochrony danych lub w celu wniesienia przez użytkownika sprzeciwu wobec gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania jego danych przez spółkę Schachermayer można przesłać sprzeciw drogą mailową lub listownie na następujące adresy:

Schachermayer Polska Sp. z o.o.
Koordynator ochrony danych
ul. Buki 3, 32-060 Kryspinów
datenschutz@schachermayer.com

1. Uwagi ogólne

Bezpieczeństwo i poufność danych użytkowników są dla Schachermayer Polska Sp. z o.o. sprawą istotną i poważną, dlatego spółka stosuje wyłącznie najnowocześniejsze standardy bezpieczeństwa. Przekazywane nam i gromadzone przez nas dane traktujemy odpowiednio ściśle poufnie i postępujemy z nimi odpowiedzialnie. Dlatego informujemy użytkowników zgodnie z RODO oraz właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Spółka Schachermayer Polska Sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników oraz ewentualnie przesyłane przez nich dokumenty lub zdjęcia w celu przetwarzania i przekazywania danych w ramach stosunku handlowego łączącego ją z danym użytkownikiem jako partnerem (klientem, dostawcą). Dotyczy to także dokumentów elektronicznych i zarchiwizowanych (jak na przykład korespondencji) dotyczących tych spraw.

W tym celu przetwarzane są następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko
 • data urodzenia
 • obywatelstwo
 • dane kontaktowe (adres, adres e-mail, numery telefonów)
 • dane dotyczące zamówienia i dostawy
 • dane dotyczące płatności

Przy każdych odwiedzinach naszego serwisu internetowego dane dotyczące korzystania są przesyłane przez daną przeglądarkę internetową i zapisywane w plikach dziennika, tak zwanych server log files. Te dane to:

 • adres IP komputera, z którego uzyskano dostęp do serwisu
 • kod użytkownika na platformie
 • nazwa odwiedzonej strony
 • data i godzina odwiedzin
 • adres URL, z którego użytkownik trafił na odwiedzoną stronę
 • numer identyfikacyjny sesji

 

3. Cel gromadzenia danych

Głównym celem, dla którego spółka Schachermayer gromadzi dane osobowe, jest umożliwienie użytkownikom bezpiecznego, efektywnego i osobistego korzystania z usług. Dane osobowe są wykorzystywane do następujących celów:

 • należyte wykonanie umowy, realizacja zamówienia
 • dostosowanie, zmierzenie i optymalizacja usług
 • udostępnienie naszych produktów i usług

Dane te są z jednej strony podawane przez użytkownika, z drugiej strony w razie konieczności pobieramy inne dane z publicznie dostępnych rejestrów.

Gromadzenie danych w związku z należytym wykonaniem umowy odbywa się w każdym przypadku zgodnie z przepisami art. 6 (1) b RODO. W celu przesyłania naszego newslettera, informacji itd. musimy uzyskać zgodę użytkownika, a związane z tym przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami art. 6 (1) a RODO.

Schachermayer zobowiązuje się postępować z danymi użytkowników zgodnie z zasadami ochrony danych wynikającymi z właściwych przepisów.

4. Ujawnianie danych, przekazywanie danych do krajów trzecich

Schachermayer nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim, chyba że osoba, której dane dotyczą, udzieliła na to wyraźnej zgody lub spółka Schachermayer jest ustawowo zobowiązana do przekazania tych danych lub gdy przekazanie danych zewnętrznym dostawcom jest niezbędne do wykonania dostaw lub realizacji zamówienia.

Dane są przekazywane wyłącznie następującym przedsiębiorstwom lub instytucjom na podanych podstawach prawnych i w wymienionych celach:

 • Wewnątrz koncernu: dla wszystkich spółek należących do koncernu dane są przetwarzane centralnie przez główną jednostkę organizacyjną.
 • Do przechowywania danych stosujemy tak zwane rozwiązania chmurowe. Nie można przy tym wykluczyć, że operator chmury przechowuje dane w krajach trzecich. Przechowywanie danych w chmurze zlecamy jednak wyłącznie operatorom, którzy mogą udokumentować przestrzeganie przez siebie wszystkich wytycznych dotyczących ochrony danych i posiadają certyfikaty takie jak EU-US Privacy Shield.

5. Pliki cookies i wtyczki

Schachermayer wykorzystuje tak zwane pliki cookies w celu indywidualnego kształtowania i optymalizacji korzystania z serwisu internetowego i czasu tego korzystania. Pliki cookies zawierają np. informacje o dotychczasowych odwiedzinach na danym serwerze lub o tym, jakie oferty dotychczas przeglądano.

Pliki cookies nie są wykorzystywane do wykonywania programów ani przesyłania wirusów na komputer użytkownika. Głównym celem cookies jest natomiast przygotowanie oferty dopasowanej specjalnie do potrzeb użytkownika i zapewnienie mu jak największej wygody korzystania z serwisu.

Schachermayer wykorzystuje obecnie tylko pliki cookies „sesyjne”, które nie są zapisywane na twardym dysku komputera użytkownika i są usuwane w chwili zamknięcia przeglądarki. Cookies sesyjne są przy tym wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania oraz do równoważenia obciążenia systemu (load balancing).

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć obsługę plików cookies. Odbywa się to z reguły poprzez wybór odpowiedniej opcji w ustawieniach przeglądarki lub za pomocą dodatkowych programów. Bliższe informacje można uzyskać, korzystając z funkcji pomocy w swojej przeglądarce. Wyłączenie obsługi cookies może spowodować ograniczenie zakresu usług i serwisu oraz powodować niedogodności przy korzystaniu z nich.

Google Analytics

Nasze strony korzystają z Google Analytics, usługi analiz internetowych oferowanej przez Google Inc. („Google“). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookies, pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkowników i umożliwiające analizę korzystania przez nich z serwisu internetowego. Wytwarzane przez plik cookie informacje o korzystaniu przez użytkownika z tego serwisu (w tym adres IP użytkownika) są przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google będzie korzystać z tych informacji do analizy korzystania z serwisu przez danego użytkownika, sporządzania dla operatora serwisu raportów z aktywności w sieci oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z serwisu i internetu.

Google będzie także ewentualnie przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane ustawowo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google w żadnym wypadku nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi Google. Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że może to ewentualnie uniemożliwić korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji serwisu.

Korzystając z tego serwisu, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych pobranych przez Google w opisany powyżej sposób i do określonego powyżej celu.

Wtyczki społecznościowe Facebooka i Twittera uruchamiane przez podwójne kliknięcie

W naszym serwisie wykorzystywane są tak zwane social plugins („wtyczki”) portali społecznościowych Facebook i Google+ oraz usługi mikroblogowania Twitter. Usługi te są oferowane przez firmy Facebook Inc., Google Inc. i Twitter Inc. („usługodawcy“). Facebook jest prowadzony przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Przegląd wtyczek Facebooka i ich wygląd można znaleźć pod adresem:
https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter jest prowadzony przez firmę Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Przegląd przycisków Twittera i ich wygląd można znaleźć pod adresem:
https://about.twitter.com/en_us/company/brand-resources.html

W celu zwiększenia ochrony danych użytkowników podczas odwiedzin naszego serwisu wtyczki są uruchamiane przez podwójne kliknięcie. Rozwiązanie to gwarantuje, że w chwili wejścia na stronę naszego serwisu zawierającą takie wtyczki nie zostaje jeszcze nawiązane połączenie z serwerami Facebooka, Google i Twittera. Dopiero gdy użytkownik aktywuje wtyczkę i tym samym wyrazi zgodę na przekazanie danych, jego przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka lub Twittera.

Treść takiej wtyczki jest wówczas przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i umieszczana na stronie. Dzięki wtyczkom usługodawcy uzyskują informację, że w przeglądarce użytkownika otwarta została odpowiednia strona naszego serwisu, nawet jeżeli użytkownik ten nie posiada profilu u danego usługodawcy lub nie jest zalogowany. Informacja ta (łącznie z adresem IP użytkownika) jest przesyłana z przeglądarki użytkownika bezpośrednio na serwer danego usługodawcy w USA i tam zapisywana.

Jeżeli użytkownik jest zalogowany na jednym z portali społecznościowych, usługodawcy mogą bezpośrednio przypisać odwiedziny w naszym serwisie do profilu tego użytkownika na Facebooku lub Google+. Jeżeli użytkownik używa wtyczek, na przykład wciskając przycisk „Lubię to” lub „Tweetnij“, odpowiednia informacja również jest przekazywana bezpośrednio do serwera usługodawców i tam zapisywana. Informacje te są ponadto zamieszczane na profilu społecznościowym lub na koncie twitterowym użytkownika i tam wyświetlane osobom z jego kontaktów.

Informacje dotyczące celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i korzystania z nich przez usługodawców, a także związanych z tym praw użytkowników i możliwości ustawień ochrony ich prywatności są zawarte w oświadczeniach usługodawców dotyczących polityki prywatności.
Informacja o polityce prywatności Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php
Informacja o polityce prywatności Twittera: https://twitter.com/privacy

Jeżeli użytkownik nie chce, by Facebook lub Twitter bezpośrednio przypisał do jego profilu na danym portalu zebrane dane dotyczące naszego serwisu, musi przed aktywacją wtyczki wylogować się na tym portalu.

6. Przechowywanie danych, dostęp do danych i bezpieczeństwo danych

Dane użytkownika są przechowywane do czasu zakończenia stosunku handlowego lub do upływu obowiązującego terminu gwarancji, terminu przedawnienia i ustawowych terminów przechowywania danych, a ponadto do czasu zakończenia ewentualnych sporów sądowych, w których dane te są potrzebne jako dowód.

Dostęp do przetwarzanych danych mają pracownicy spółki Schachermayer Polska Sp. z o.o. zajmujący się każdorazowo realizacją i procesem.

Dane są chronione poprzez kontrolę dostępu do pomieszczeń, urządzeń i danych, kontrolę wprowadzania danych, przekazywania danych, kontrolę zleceń, kontrolę dostępności i kontrolę rozdzielania danych. Środki bezpieczeństwa są na bieżąco dostosowywane odpowiednio do postępu technologicznego.

7. Prawa użytkownika

Zgodnie z właściwymi przepisami ustawowymi użytkownikowi jako osobie, której dane dotyczą, przysługują opisane poniżej prawa i środki odwoławcze. W celu dochodzenia swoich praw i w razie pytań należy zwrócić się do koordynatora ochrony danych:

Schachermayer Polska Sp. z o.o.
Koordynator ochrony danych
ul. Buki 3, 32-060 Kryspinów
datenschutz@schachermayer.com

 • Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
  Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, a jeżeli tak, jakie jego dane osobowe są przetwarzane. Ma on również prawo do otrzymania informacji o celach przetwarzania i ich podstawie prawnej, kategoriach danych osobowych, ujawnieniu ich osobom trzecim oraz okresie ich przechowywania
   
 • Prawo do sprostowania i usunięcia danych
  Użytkownik ma prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub – z uwzględnieniem celów przetwarzania danych – prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych oraz usunięcia jego danych.
   
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  Użytkownik ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania wszelkich zgromadzonych danych osobowych. Od chwili złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania dane te będą przetwarzane tylko za indywidualną zgodą lub też w celu dochodzenia i egzekucji roszczeń.
   
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
  Użytkownik ma prawo żądać swobodnego i nieograniczonego przesłania zgromadzonych danych osobowych osobie trzeciej.
   
 • Prawo do sprzeciwu (art. 21 ust. 1 RODO)
  Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, które to przetwarzanie
  • jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi albo
  • jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
  W takim przypadku administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub gdy przetwarzanie tych danych służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń.

Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego ze skutkiem na przyszłość.
W przypadku podjęcia przez użytkownika działań w celu wyegzekwowania wyżej wymienionych praw spółka Schachermayer GmbH jest zobowiązana niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania wniosku użytkownika zająć stanowisko w sprawie żądanego działania lub uwzględnić wniosek.

Osoba do kontaktów z użytkownikami:
Schachermayer Polska Sp. z o.o.
Koordynator ochrony danych
ul. Buki 3, 32-060 Kryspinów
datenschutz@schachermayer.com

8. Skargi do organu ochrony danych

Organem właściwym w sprawie wniosków i skarg dotyczących naruszenia prawa do informacji, naruszenia praw do zachowania poufności, sprostowania i usunięcia danych jest organ ochrony danych:
Österreichische Datenschutzbehörde - Austriacki organ ochrony danych
Wickenburggasse 8
1080 Wien
Telefon: +43 1 52 152-0
E-Mail: dsb@dsb.gv.at

oraz

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

Schachermayer GmbH