OWSD

Ogólne warunki

- zawieranie wszelkich umów oraz dokonywanie innych czynności prawnych (wersja maj/2018)

Schachermayer Polska Sp. z o.o.
ul. Buki 3 , 32-060 Kryspinów
Fax: +48 12 258 31 89
Mail: info@schachermayer.pl
Online: www.schachermayer.pl/kontakt/

Zawieranie wszelkich umów oraz dokonywanie innych czynności prawnych przez Schachermayer Polska Sp. z o.o. (SCH) następuje wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy (OWSD). Sprzeczne z nimi postanowienia warunków stosowanych przez kontrahentów SCH (Klienci) wiążą SCH, wyłącznie gdy zostaną pisemnie zaakceptowane przez SCH.

1. Zawarcie umowy

Wszelkie informacje dotyczące towarów w tym ich cen podawane przez SCH nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. SCH zastrzega sobie prawo do zmian technicznych dostarczanych towarów. Każdorazowe zlecenie przez Klienta dostawy (złożenie zamówienia w formie ustnej, pisemnej lub za pośrednictwem Portalu oraz sklepu internetowego) stanowi przyjęcie przez SCH zamówienia Klienta dopiero po ówczesnym potwierdzeniu zamówienia lub przez zokonanie dostawy i stanowi jednocześnie uznanie przez Klienta należności wynikającej z wystawionej przez SCH faktury VAT z tytułu wykonania dostawy bez konieczności podpisywania faktury VAT przez Klienta. Dla ustalenia umownego zakresu dostawy i świadczenia miarodajna jest wyłącznie treść potwierdzenia zamówienia, a w razie jego braku, treść pokwitowania dostawy i faktury. Pomimo niezgodności dostawy z treścią zamówienia uznaje się, że Klient ją zaakceptował, chyba, że w terminie 4 dni od dostawy sprzeciwił się temu listem poleconym

2. Ceny

SCH zastrzega sobie prawo do zmian cen wskutek ogólnych podwyżek cen i wynagrodzeń oraz zmian kursów walut, jak również warunków importowych i eksportowych. Z tego względu zamówienia realizowane są każdorazowo zgodnie z cenami, kursami, oraz warunkami importowymi i eksportowymi z dnia dostawy lub w przypadku metali także z dnia wpływu zamówienia.

3. Terminy dostaw

Dane dotyczące czasu dostawy podawane są w przybliżeniu i nie są wiążące. Obowiązek dostawy zawiesza się dopóki Klient pozostaje w zwłoce w zapłacie lub co do jakiegokolwiek innego zobowiązania wobec SCH. Obowiązek dostawy zawiesza się także dopóki dostawa nie jest możliwa wskutek okoliczności nie zawinionych wyłącznie przez SCH. SCH popada w zwłokę dopiero po przekroczeniu wyznaczonego pisemnie odpowiedniego dodatkowego terminu dostawy. Klient może odstąpić od umowy dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu dostawy, do której był zobowiązany SCH. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec SCH z tytułu szkody wynikającej z opóźnienia lub jego następstw.

4. Wysyłka

Wysyłka towaru do wskazanego przez Klienta miejsca przeznaczenia odbywa się na koszt i ryzyko odbiorcy. Nieodpłatna dostawa następuje od kwoty jednorazowego zamówienia w wysokości 2000 zł netto, z wyłączeniem towarów dłuższych niż 3 mb oraz których odbiór zgodnie z wyraźnym wskazaniem w informacjach, cennikach i katalogach SCH następuje z magazynu w Linzu lub z fabryki. Do jednorazowych zamówień do wysokości kwoty 2000 zł netto nalicza się opłatę za dostawę. Niezależnie od wartości jednorazowego zamówienia, po pisemnym zamówieniu klienta, opłata za transport może zostać naliczana w formie ryczałtowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za każdy miesiąc kalendarzowy na warunkach określonych przez SCH. Pisemne zamówienie usługi transportowej opłacanej ryczałtowo musi posiadać formę pisma i bezwzględnie zawierać: dane klienta, ilość dostaw w miesiącu oraz podpis osoby zgodnie z reprezentacją firmy wraz ze stemplem firmowym. Pismo należy przesłać w oryginale pocztą lub jako załącznik poczty elektronicznej. Rezygnacja z usługi transportowej opłacanej ryczałtowo może nastąpić jedynie w formie pisemnej ze skutkiem od kolejnego miesiąca kalendarzowego. Określenie dostawy jako nieodpłatnie do miejsca przeznaczenia oznacza wyłącznie: nieodpłatny transport do miejsca przeznaczenia, co nie obejmuje kosztów rozładunku i kosztów z tym związanych. Dodatkowe świadczenia wykonywane przez podmioty upoważnione przez SCH do czynności transportowych i serwisowych nie są częścią umowy sprzedaży. W przypadku specjalnych zamówień może być wymagana zaliczka. Pozostałości z dostaw zamówionych na podstawie zleceń ramowych dostarczane są przez SCH na koniec roku bez dodatkowych uzgodnień.

5. Rękojmia/odszkodowanie/odpowiedzialność za produkt

5.1 SCH zapewnia jedynie, że towar wykazuje jakość lub właściwość, jakie zwyczajowo posiadają towary tego rodzaju i jakich Klient może w rozsądny sposób oczekiwać, względnie, że odpowiadają one próbce lub wzorowi przekazanym Klientowi. Wychodzące poza te ramy jakość lub właściwość towaru uznaje się za uzgodnione, jeśli wynikają z pisemnej umowy.

5.2 SCH odpowiada jedynie za wady istniejące już w chwili wydania towaru oraz których istnienie w chwili wydania zostało udowodnione przez Klienta.

5.3 Dostarczone towary należy bezzwłocznie zbadać w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju, a dające się stwierdzić wady wskazać szczegółowo w pokwitowaniu dostawy lub liście przewozowym, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń w szczególności odszkodowawczych. Jeśli przy wydaniu nie jest możliwe natychmiastowe zbadanie towaru, okoliczność tę - pod rygorem utraty wszelkich roszczeń - należy wskazać w pokwitowaniu dostawy lub liście przewozowym oraz w ciągu 4 dni po dostarczeniu towaru pisemnie i szczegółowo zareklamować wszelkie wady dające się stwierdzić podczas późniejszego badania.

5.4 W przypadku, gdy dostarczony towar jest wadliwy lub gdy usterki wystąpią w okresie rękojmi, Klientowi przysługuje jedynie roszczenie o bezpłatną naprawę towaru lub wymianę na towar wolny od wad w odpowiednim terminie. Roszczenia z tytułu rękojmi wygasają każdorazowo wskutek używania towaru przez Klienta w sposób niezgodny z instrukcją lub wymogami specjalistycznymi, obowiązującymi normami oraz ogólnie przyjętymi zasadami techniki. O ile nic innego nie zostało pisemnie uzgodnione z SCH wyłączone są wszelkie inne lub dalej idące roszczenia, w szczególności o obniżenie wynagrodzenia, niezależnie od ich podstawy prawnej.

5.5 Odszkodowanie za ewentualne szkody wynikłe z wad ograniczone jest do szkód bezpośrednich i rzeczywistych oraz przysługuje Klientowi jedynie wtedy, gdy SCH lub osobom wykonującym świadczenie w imieniu SCH można zarzucić rażące niedbalstwo lub winę.

5.6 Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają w razie ich nie dochodzenia na drodze sądowej w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia towaru przez Klienta. Dotyczy to także przypadku, jeśli w tym terminie Klient zawiadomił SCH o wadzie.

5.7 Klient jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przekazanych mu wskazówek użytkowania i do uzyskania w przypadkach wątpliwych stanowiska SCH.

5.8 Jeśli przedmiotem zamówienia jest używana maszyna, Klient dokonuje jej przejęcia na podstawie dokonanych oględzin rezygnując z wszelkich roszczeń z tytułu rękojmi. Klient oświadcza, że zna wszelkie odpowiednie przepisy o użytkowaniu maszyny i zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań zmierzających do tego, by przepisy te były przestrzegane podczas montażu i eksploatacji maszyny.

5.9 W przypadku, gdy w związku z dalszym zbyciem przez Klienta towaru nabytego od SCH przysługiwałyby Klientowi roszczenia odszkodowawcze wobec SCH, Klient jest zobowiązany do zawiadomienia SCH o możliwości sądowego dochodzenia roszczeń w terminie 2 tygodni od ich powstania, pod rygorem ich utraty.

6. Zwroty

Klient jest uprawniony do zwrotu dostarczonego towaru jedynie za pisemną zgodą SCH i na warunkach ustalanych przez SCH dla poszczególnych przypadków. W każdym przypadku zwrot następuje na ryzyko Klienta.

7. Warunki zapłaty

7.1 W przypadku braku innych pisemnych uzgodnień, na przykład z partnerami dokonującymi dalszej odsprzedaży, faktury SCH płatne są natychmiastowo. W razie braku innych pisemnych uzgodnień, w przypadku przekroczenia terminu zapłaty, SCH może naliczać odsetki za zwłokę za okres od dnia wymagalności płatności do dnia faktycznej zapłaty w wysokości 1% miesięcznie od kwoty faktury. Uzgodnienia dotyczące płatności cząstkowych pozostają wiążące tylko dopóki Klient dokonuje płatności terminowo. W przypadku niedotrzymania przez Klienta terminu, SCH może żądać natychmiastowej zapłaty, niezależnie od ewentualnych terminów płatności weksli.

7.2 W przypadku niewykonania przez Klienta jego zobowiązania do zapłaty lub wszczęcia wobec niego postępowania układowego lub upadłościowego, albo rozpoczęcia likwidacji, wszystkie należności wobec SCH stają się natychmiast wymagalne. Brak natychmiastowego zaspokojenia całości zobowiązań wobec SCH, uprawnia SCH do zażądania zwrotu przedmiotu sprzedaży, z wyłączeniem wszelkich praw do jego zatrzymania.

7.3 Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi, odszkodowawczych, z tytułu odpowiedzialności za produkt lub innych nie wpływa na wymagalność umownie ustalonego wynagrodzenia. W szczególności Klientowi z tytułu takich roszczeń nie przysługuje prawo do zatrzymania, wstrzymania zapłaty lub potrącenia. Należności wynikające z innych transakcji mogą być potrącone wyłącznie po ich stwierdzeniu prawomocnym wyrokiem sądowym lub w przypadku uznania roszczenia przez SCH.

8. Prawo odstąpienia

8.1 Koniecznym warunkiem każdej dostawy jest zdolność kredytowa Klienta.

8.2 Jeżeli po zawarciu umowy SCH uzyska negatywne informacje na temat sytuacji Klienta, SCH może według własnego uznania albo zażądać natychmiastowej zapłaty albo ustanowienia zabezpieczenia bankowego w całości wynagrodzenia albo odstąpić od umowy. Powyższe nie ogranicza SCH w prawie odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych.

9. Zastrzeżenie własności

Wszystkie towary pozostają własnością SCH, aż do chwili całkowitego zaspokojenia wszelkich zobowiązań Klienta wobec SCH, niezależnie od źródeł ich powstania. W przypadku zapłaty przez Klienta za pomocą czeku lub weksla, w przypadkach kiedy SCH wyraził na to wcześniej zgodę, płatność uznaje się za dokonaną dopiero z chwilą faktycznej zapłaty za te dokumenty. Dla zabezpieczenia niniejszego zastrzeżenia własności Klient jest zobowiązany do ubezpieczenia dostarczonych towarów od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych. Towary, za które nie zapłacono w całości nie mogą być odsprzedawane, zastawiane, ani przewłaszczone na zabezpieczenie. O ewentualnym zastawie SCH musi być niezwłocznie powiadomiony. Na wypadek sprzedaży przez Klienta towaru objętego zastrzeżeniem własności, Klient przenosi na SCH wszelkie roszczenia jakie wyniknąć mogą z dalszego zbycia towaru objętego zastrzeżeniem własności. SCH niniejszym przelew przyjmuje. Dokonana cesja stanowi zabezpieczenia roszczeń SCH i nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty ceny. Klient jest zobowiązany niezwłocznie wskazać SCH nabywców towaru objętego zastrzeżeniem własności.

10. Obowiązujące prawo, miejsce świadczenia i właściwość sądu

10.1 Stosunki handlowe pomiędzy SCH i Klientem podlegają prawu polskiemu. Postanowień konwencji o sprzedaży międzynarodowej nie stosuje się.

10.2 Miejscem wykonania umowy jest siedziba SCH. Wyłącznie właściwy jest rzeczowo właściwy sąd powszechny w Krakowie.

11. Obowiązywanie umowy

Nieważność któregokolwiek z postanowień OWSD nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

12. Ochrona konsumentów

W stosunku do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów o ochronie konsumentów niniejsze OWSD obowiązują w zakresie dopuszczalnym tymi przepisami, przy czym nieskuteczność lub nieważność niektórych postanowień OWSD z tych względów pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień.

13. Dostęp do Portalu i sklepu internetowego.

13.1 Klient i SCH zobowiązują się do partnerskiego i uczciwego zachowania się wobec siebie.

13.2 SCH stawia Portal i sklep internetowy do dyspozycji codziennie przez 24 h (również w soboty, niedziele i święta). Zakłócenia spowodowane awarią systemu, brakiem prądu itp. będą usuwane tak szybko jak to tylko możliwe, przy czym klient nie będzie obciążany żadnymi związanymi z tym kosztami.

13.3 SCH rości sobie prawo do zablokowania dostępu do Portlau i sklepu internetowego w przypadku niewłaściwego użytkowania, bez prawa do odszkodowania dla klienta.

13.4 Klient zobowiązuje siebie i swoich współpracowników do nie udostępniania w jakiejkolwiek formie, programu oraz danych osobom trzecim.

13.5 Podczas pierwszego logowania się do systemu należy dokonać zmiany hasła.

13.6 SCH przechowuje i przetwarza dane osobowe klientów tylko w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, do kontaktów z klientami.

13.7 Integralną cześć regulaminu stanowi Podręcznik Użytkowania sklepu internetowego SCH, który określa szczegółowe warunki korzystania z usługi dostępny w zakładce Pomoc.

14. Ochrona danych osobowych + Newsletter

Bezpieczeństwo i poufność danych naszych Klientów są dla nas sprawą istotną i poważną. Wszystkie informacje dotyczące ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności dostępnej na naszej stronie www.schachermayer.pl/ochrona-danych/. Aby zamówić nasz Newsletter - jeśli nie ma relacji biznesowej – wymagana jest zgoda, można to zrobić, klikając w odpowiednie pole wyboru. Zezwolenie to może zostać w dowolnym momencie odwołane w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, formularza online lub listu przesłanego na adres podany w nagłówku Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy.